مدیریت تغذیه و کوددهی

یکی از اولویت‌ها در مدیریت مزرعه و باغ، داشتن یک برنامه کودی یا برنامه تغذیه‌ای درست و اجرای صحیح آن است. در این برنامه، زمان، مقدار و روش صحیح مصرف و کود مناسب مشخص می‌شود. در تنظیم یک برنامه کودی، عوامل مختلف تاثیرگذار بر تغذیه و مصرف کودها، شرایط مزرعه و غیره مورد بررسی قرار می‌گیرند. در این بخش، تمام آنچه باید در مورد برنامه کودی، فاکتورهای موثر بر آن و غیره بدانید ارائه می‌شود.