چگونه می‌توان سن گندم را کنترل کرد؟

یکی از روش‌ها جهت کنترل سن گندم، مقابله با این آفت است. در صورتی که با مدیریت نتوانیم با سن مقابله کنیم، باید مبارزه انجام ‌شود. نکته مهم در مقابله با سن گندم، مصرف تقسیطی نیتروژن است. کشاورزانی که میزان نیتروژن یا اوره را در یک مرحله و در مقادیر زیاد در مزارع گندم و جو استفاده می‌کنند، یک سیگنال جذب سن گندم به مزرعه القا می‌کنند. درنتیجه، مزرعه میزبان خوبی برای سن گندم یا توسعه آن می‌شود. مصرف تقسیطی اوره، مانع این میزبانی خواهد شد و گیاه می تواند شرایط خوب و مقاومی در برابر سن گندم داشته باشد. در صورت عدم مقابله به این روش و توسعه بیشتر سن باید از روش‌های مبارزه شیمیایی استفاده کرد. عدم انجام مبارزه شیمیایی در مراحل حساس، خسارت سنگینی به مزرعه وارد می‌کند.

این آموزش را دوست داشتید؟
1
0

در صفحه پرسش و پاسخ‌ها، می‌توانید به انواع سوالات متداول کشاورزان به همراه پاسخ آن‌ها دسترسی داشته باشید.