آیا محلول پاشی گندم کمکی به افزایش عملکرد می‌کند؟

هر برنامه غذایی شامل دو شیوه مصرف است: محلول پاشی و مصرف ریشه‌ای. اگر محلول پاشی در زمان مناسب، با کود مناسب و در مقدار مناسب انجام شود، تاثیرگذار خواهد بود. به ویژه، در زمان پنجه زنی گندم و جو با محلول پاشی کودهای پتاسه همراه با ریزمغذی می‌توان جایگاه تعداد دانه را در خوشه افزایش داد. همچنین، محلول پاشی کودهای دارای عنصر سیلیسیم می‌تواند مقاومت گندم و جو را نسبت به سرما افزایش دهد. با محلول پاشی کلسیم و ریزمغذی در زمان ظهور خوشه می‌توان به حفظ شرایط فتوسنتز در برگ پرچمی کمک کرد. در زمان شیری شدن دانه محلول پاشی کودهای دارای عنصر سیلیسیم به انتقال محتوا از ساختارهای برگی به ویژه برگ پرچمی به سمت دانه کمک می‌کند.

این آموزش را دوست داشتید؟
1
0

در صفحه پرسش و پاسخ‌ها، می‌توانید به انواع سوالات متداول کشاورزان به همراه پاسخ آن‌ها دسترسی داشته باشید.