مشکلات محلول پاشی پسته با آب شور چیست؟

متاسفانه، بسیاری از برگ ریزی ها و حاشیه سوزی برگ ها به دلیل محلول پاشی ها و سمپاشی و کودپاشی با آب شور اتفاق می افتد. برای محلول پاشی پسته بهتر است از آب شور استفاده نشود. آب شور یعنی تجمع کاتیون ها و آنیون ها. در بین کاتیون ها بور، منیزیوم و سدیم بسیار خطرناک هستند و در آب های شور مقدار آنها زیاد است. کلر امکان دارد اثر چندانی در محلول پاشی نداشته باشد زیرا جذب برگی آن کم است اما با محلول پاشی با آب شور سریعا درختان با مسمومیت بور و منیزیوم مواجه می شوند. این دو عنصر در مقدارهای کم بسیار مفید خواهند بود اما در شرایط شور و محلول پاشی مداوم مقدار عناصر به حد مسمومیت می رسند و ریزش شدید برگ را به دنبال خواهد داشت. بنابراین، باید در محلول پاشی ها از آب شیرین استفاده شود.

این آموزش را دوست داشتید؟
1
0

در صفحه پرسش و پاسخ‌ها، می‌توانید به انواع سوالات متداول کشاورزان به همراه پاسخ آن‌ها دسترسی داشته باشید.