فواصل آبیاری و نیاز آبی درختان پسته چگونه است؟

نیاز مصرفی آب با توجه به شرایط منطقه (بافت خاک، شرایط محیطی و سیستم آبیاری) متفاوت است. فواصل آبیاری با توجه به سیستم آبیاری و کیفیت آب می‌تواند متفاوت باشد. در مناطق با آب شور، امکان استفاده از سیستم آبیاری قطره‌ای نیست و باید سیستم آبیاری غرقابی باشد، زیرا در سیستم غرقابی حجم آب مصرفی بیش‌تر است (جلوگیری از تجمع نمک). مدار آبیاری بین 10 تا 20 روز مناسب است و از تجمع نمک جلوگیری می‌کند (مدار آبیاری نباید کم‌تر از 10 و بیش تر از 20 روز باشد). اگر کیفیت آب مناسب است می‌توان از سیستم آبیاری قطره‌ای استفاده کرد. در سیستم قطره‌ای مدار آبیاری در سیستم قطره‌ای در اول فصل رشد می‌تواند بین چهار تا پنج روز ولی باید در آخر فصل دو روزه باشد ولی ساعت‌های آبیاری کم شود.

این آموزش را دوست داشتید؟
0
0

در صفحه پرسش و پاسخ‌ها، می‌توانید به انواع سوالات متداول کشاورزان به همراه پاسخ آن‌ها دسترسی داشته باشید.