چه روش هایی برای کنترل بیماری فوزاریوم سنبله گندم وجود دارد؟

در مناطقی که بارندگی زیادی وجود دارند مانند مناطق شمالی کشور و یا در مناطقی که بارندگی در فصل رشد افزایش می‌یابد، عموما مزرعه درگیر بیماری فوزاریوم سنبله می‌شود. این بیماری قارچی باعث تخریب سنبله و قطع مسیرهای انتقال محتوا به سمت دانه و پرنشدن دانه می‌شود. بنابراین، به محض مشاهده اولین بدشکلی و بد فرمی در سنبله باید مبارزه با آن با قارچ‌کش‌ها انجام شود. باید از قارچ‌کش‌های سیستمیک استفاده شود تا تاثیر مثبت روی روند رشدی این بیماری داشته و سبب توقف و کنترل بیماری شود.

این آموزش را دوست داشتید؟
2
0

در صفحه پرسش و پاسخ‌ها، می‌توانید به انواع سوالات متداول کشاورزان به همراه پاسخ آن‌ها دسترسی داشته باشید.