مناسب ترین زمان برای محلول پاشی گندم و جو چه زمانی است؟

محلول پاشی با هدف‌های مختلف در مراحل مختلفی انجام می‌شود. برای مثال در زمان استقرار گندم و جو برای افزایش مقاومت به سرما و افزایش جایگاه و تعداد دانه در خوشه، محلول پاشی ترکیبات حاوی پتاسیم همراه با ریزمغذی موثر است. در زمان پرشدن دانه، برای افزایش سبزینگی و تشدید انتقال محلول پاشی انجام می‌شود. بنابراین، هر محلول پاشی با هدف مشخص در زمان مشخص و با ترکیبات مشخص انجام می‌گیرد که می‌تواند موثر باشد.

این آموزش را دوست داشتید؟
2
0

در صفحه پرسش و پاسخ‌ها، می‌توانید به انواع سوالات متداول کشاورزان به همراه پاسخ آن‌ها دسترسی داشته باشید.